Most szól:
Vezeti:
2016.10.24 Hétfő . 10:19

Kitalálós játék a Talpra magyarban

Játssz a Petőfi Rádió Kitalálós játékával is nyerj! Ezen a héten ismét remek nyeremények várnak Rád!

Hivatalos játékszabályzat - Kitalálós és kitalálós extra játék a Talpra magyarban


A Játék szervezője a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.; a továbbiakban: „Szervező”).


A Játékban résztvevő személyek


A Játékban részt vehet minden cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: „Játékos”) és megfelel a Jelen játékszabályzatban foglalt feltételeknek. A Játékban a Szervező dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. A Játékos a Játékra való jelentkezéssel (SMS küldésével) elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.


A Játék időtartama


A Játékot állandó jelleggel a Petőfi Rádió Talpra magyar című adásában rendezi meg a Szervező.


A Játék menete


A Játék kezdetét megelőzően a műsorvezetők felhívást tesznek közzé, amelyben Játékosok jelentkezését várják SMS-ben. A Petőfi Rádió 0630-30-30-380-as számára küldött, a Játékra jelentkezés igényét kifejező SMS-ek küldői közül a műsorvezetők azt hívják fel élő adásban (Napi Játékos), aki a felhívás elhangzását követően a leggyorsabban küldött üzenetet. A Napi Játékos három különböző nehézségű bejátszást hall, ezekből kell kitalálnia a megfejtést (pl. egy film címét). A legelső bejátszás a legnehezebb, a második könnyebb, a harmadik a legkönnyebb. A Játék napi nyereménye attól függ, a Játékos melyik bejátszás alapján fejti meg a feladványt.


A Játékban való részvétel további feltétele, hogy a résztvevők ismerjék a Petőfi Rádió szlogenjét („Életed ritmusa”), és felhívás esetén elmondják azt.


Nyeremények


A Játék napi nyereményét a műsorvezetők ismertetik. Állandó eleme egy Petőfi Rádiós ajándékcsomag, amely a legnehezebb feladvány megfejtése esetén bögrét, tollat, passtartót, a könnyebb feladvány megfejtése esetén egy tollat és egy passtartót, a legkönnyebb feladvány megfejtése esetén egy passtartót tartalmaz. Ezen felül július 10-14. között pedig extra nyeremények is várnak rátok:


A Nyeremények átvétele


A Nyeremények átadásáról a Játék Szervezője gondoskodik.


A Szervező jogai


Amennyiben a nyereményjáték során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje. A Szervező nem felel a nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy gondatlansággal okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. A Szervező a fentiek alapján kizárja minden kártalanítási vagy kártérítési igényért való felelősségét. Amennyiben a nyereményjáték során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás alapos gyanúja vagy ténye merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a nyereményjátékból, és minden hozzá kötődő regisztrációt töröljön. A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Hivatalos játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a Hivatalos játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.


Adatkezelés


A Játékban való részvétel az adatkezeléshez és az adatok tárolásához és továbbításához történő hozzájárulásnak minősül. A Szervező minden személyes adatot, amelyhez a Játékos által küldött email, SMS útján jut hozzá, a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően bizalmasan kezel. A Játékos kijelenti, hogy a Játék feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a Játékhoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a Játékhoz megadott személyes adatokat a Szervező a Játék lebonyolítása érdekében nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza, azt 3. személy részére továbbítsa, illetve adatfeldolgozóval feldolgoztassa. A Játékos a Szervezőtől bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy adatait kezeljék, a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, adatai törlését a nyilvántartásból írásban kérheti a következő címen: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.). Az adatkezelés jogalapja a Játékos engedélye. A Játékost az adatkezeléssel kapcsolatos jogok az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint illetik meg. A Játékos a regisztráció elküldésével tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép/hang/filmfelvétel készülhet, amelyet a Szervező a közszolgálati médiaszolgáltató útján korlátozás nélkül bemutathat és az Interneten is közzétehet. Játékos egyben feltétlen hozzájárulását is adja ezen felvételek rögzítéséhez, azok egészének és részleteinek későbbi, a Szervező, vagy általa meghatározott személy által bármely, így különösen reklám és egyéb promóciós célú felhasználásához, bármely technikával történő nyilvánossághoz közvetítéséhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez tér-, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás, vagy bármely egyéb ellenszolgáltatás nélkül. A nyertesnek a promóciós szereplésekre a játék lezárását követően 90 napig rendelkezésre kell állnia. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH – 93729/2016. Az MTVA adatkezelési nyilatkozata az alábbi címen található: http://mtva.hu/hu/jogiesadatvedelminyilatkozat


Vegyes rendelkezések


A Szervező nem oszt szét a jelen Hivatalos játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt. Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.