Most szól:
Vezeti:
2017.09.29 Péntek . 10:05

Aranyóra nyereményjáték hivatalos játékszabályzat

Hivatalos játékszabályzat.

„ARANYÓRA” NYEREMÉNYJÁTÉK

Hivatalos Játékszabályzat

1. A nyereményjáték szervezője

Az „Aranyóra” nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője az ÚJ MÉDIA és TELETEXT Kft. (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.; cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-061123; a továbbiakban: a továbbiakban: Szervező).

2. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet bármely magyarországi középiskolai köznevelési intézmény 10. vagy 11. évfolyamon tanuló osztálya (a továbbiakban: Játékos), amely megfelel a Jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek. A Játékban a Szervező dolgozóinak és alvállalkozóinak Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a jelentkezéssel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A Játék időtartama

A Játék 2017. szeptember 29. 10:00 órától 2017. december 10. 24:00 óráig tart.

4. A Játék menete

4.1. A jelentkezés módja

4.1.1. A játék a www.petofilive.hu/aranyora linken érhető el, itt olvashatók a Játék leírásai, innen tölthető le a jelentkezéshez elengedhetetlen, kitöltendő – 4.1.4. pont szerinti – hozzájáruló nyilatkozat, valamint a játék alapját képező három Arany János költemény:

1) A kép-mutogató;

2) A walesi bárdok;

3) Tengeri-hántás,

4.1.2. A jelentkező osztályoknak a fenti költemények közül egyet kell kiválasztaniuk, amelynek egészét vagy valamely részletét bármilyen műfajban és terjedelemben megfilmesíthetik. Az elkészült filmet a www.youtube.com videó megosztó oldalra nem nyilvános adatvédelmi beállítással kell feltölteniük, ezt követően pedig ennek linkjét az aranyora@mtva.hu elektronikus elérhetőségre kell elküldeni. A Játékos az e-mail elküldésével, továbbá a 4.1.4. pont szerinti Hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével és postázásával jelentkezik a Játékra. A jelentkező e-mailben meg kell adnia a köznevelési intézmény nevét, osztálya évfolyamát és betűjelét, valamint egy kapcsolattartásra szolgáló elektronikus elérhetőséget (e-mail címet), amennyiben az eltér attól, amelyről a jelentkezést elküldte.

A jelentkező Játékos szavatolja, hogy a feltöltött videó fájl tekintetében a felhasználási jogokkal rendelkezik. A feltöltött fájlok felhasználásának jogosságáért, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a jelentkezőt terheli a felelősség. A Játékos által feltöltött tartalom és az ahhoz kapcsolódó személyes adat nem sértheti harmadik személy szerzői és egyéb jogait.

4.1.3. Jelentkezni csak osztályonként lehetséges, költeményenként legfeljebb 1 (egy) videóval. Egy osztály több költemény tekintetében is jelentkezhet, esetleges nyertessége esetén nyereményt azonban csak az egyikre tekintettel vehet át.

4.1.4. A jelentkezés elválaszthatatlan részét képezi a www.petofilive.hu/aranyora weboldalról letölthető Hozzájáruló nyilatkozat postai úton való megküldése a következő címre:

MTVA – „Aranyóra”

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

Amennyiben a jelen pont szerinti Hozzájáruló nyilatkozat legkésőbb a 4.2. pont szerinti beküldési határidők lejártának napján éjfélig nem érkezik meg a jelen pont szerinti postacímre, úgy Szervezőnek nem áll módjában a Játékos jelentkezését elfogadni.

4.1.5. A feltöltött művek közül a nyertes műveket Kovács Ákos zenész, dalszerző választja ki.

4.1.6. A Játékra történő jelentkezés kizárólag a jelen pont szerinti feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

4.1.7. Az egyes költeményekhez kapcsolódó nyertes művek a 4.2. pontban található beküldési határidők leteltét követő naptól számított 7 (hét) nap elteltével kerülnek kihirdetésre.

4.2. Beküldési határidők

Az elkészült filmeket

- 2017. október 15. éjfélig,

- 2017. november 12. éjfélig,

- 2017. december 10. éjfélig

lehet beküldeni.

4.3. Nyeremények (költeményenként)

4.3.1. Az 1. helyezett nyertes osztályok rendhagyó irodalomórán vehetnek részt Ákossal (az egész osztály, az iskolai időn túl), ezen felül a nyertes osztály minden tagja egy-egy ajándék CD-vel gazdagodik, amely Ákos hangoskönyv felvételt tartalmaz. Továbbá a nyertes osztály minden tagja belépőt kap a SunCity musicalre december 16-án szombat 15.00 órára.

4.3.2. A 2. és 3. helyezett nyertes osztály minden tagja egy-egy ajándék CD-vel gazdagodik, amely Ákos hangoskönyv felvételt tartalmaz.

4.3.3. A nyeremények másra át nem ruházhatóak és pénzre át nem válthatóak.

4.4. A Nyeremények átvétele

A nyertes osztályt (Játékost) a Szervező minden hónapban a Játékos által megadott kapcsolattartási e-mail címen keresztül elektronikusan értesíti, és egyeztetést kezdeményez a nyeremények átvételének körülményeiről. A nyeremények átvétele ezen egyeztetést követően, az ennek során meghatározott időben és módon történik.

5. A Szervező jogai

5.1. Amennyiben a nyereményjáték során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje.

A Szervező nem felel a nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből (pl. regisztrációs adatok elvesztése), a nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. A Szervező a fentiek alapján kizárja minden kártalanítási vagy kártérítési igényért való felelősségét.

5.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékból kizárja azt a Játékost, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a játékossal szemben, aki

a) a nyereményjáték internet oldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a játék során előnyhöz jutni,

b) visszaél más Játékos regisztrációs adataival (pl. e-mail címmel).

Amennyiben a nyereményjáték során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás alapos gyanúja vagy ténye merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a nyereményjátékból, és minden hozzá kötődő regisztrációt töröljön.

5.3. A nyereményekhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező teljesíti.

5.4. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a hivatalos Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

6. Adatkezelés

6.1. A Játékos a jelentkezéssel hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa feltöltött tartalmat nyertesnek nyilvánítják, úgy a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA), a közmédiához tartozó egyéb szervezet, valamint Szervező a nyertes művet kizárólagosan, térítésmenetesen, tér és időbeli korlátozás nélkül, a nyilvánossághoz közvetítésre alkalmas bármely technológia útján korlátlan számban nyilvánossághoz közvetítse, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben rögzített valamennyi ismert felhasználási módon[így különösen földi és/vagy műholdas sugárzással vagy bármely más módon – a hozzáférés lehetőségét a nyilvánosság tagjai számára egyénileg megválaszthatóan is – történő nyilvánossághoz közvetítéssel, átdolgozással, kiadással, bármely ismert eljárással (pl. kép- vagy hangfelvételen rögzítéssel, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolással) történő többszörözés és a többszörözött műpéldányok terjesztésének (beleértve azok forgalomba hozatal céljából az országba történő behozatalát is) útján] felhasználja.

A Játékos a jelentkezéssel tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, amelyet a közszolgálati médiaszolgáltató, vagy az általa meghatározott más médiaszolgáltató nyereményjátékkal kapcsolatos – akár utólagos – kommunikáció során bemutathat, és az Interneten közzétehet. Nyertes egyben feltétlen hozzájárulását is adja ezen felvételek rögzítéséhez, azok egészének és részleteinek későbbi, az MTVA, a közmédiához tartozó egyéb szervezet, valamint Szervező, vagy az általuk meghatározott személy által bármely, így különösen reklám és egyéb promóciós célú felhasználásához, bármely technikával történő nyilvánossághoz közvetítéséhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez tér-, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás, vagy bármely egyéb ellenszolgáltatás nélkül.

Játékos továbbá hozzájárul, hogy a feltöltött műveket a Szervező a művek megtekintése, és a nyertes kiválasztása érdekében harmadik fél részére továbbítsa, részére a megtekintést engedélyezze.

6.2. A Játékos a jelentkezéssel hozzájárul ahhoz, hogy Szervező az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően kezelje, tárolja és feldolgozza.

6.3. A Játékos a jelentkezéssel hozzájárul, hogy nyertessége esetén az osztály adatai a www.petofilive.hu/aranyora oldalon megjelenjenek.

6.4. A Játékos kijelenti, hogy a Játék feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a részvételhez, illetve a nyeremény kiadásához kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a nyertesként való elismeréshez megadott személyes adatokat Szervező a Játék lebonyolításához szükséges mértékben nyilvántartsa, kezelje, tárolja és feldolgozza, harmadik személy részére adatfeldolgozás, valamint a nyereményátadás céljából az MTVA-nak és a nyeremény felajánlójának továbbítsa.

A Játékosok bármikor tájékoztatást kérhetnek az adataik kezeléséről, és kérhetik azok helyesbítését. Abban az esetben, ha a nyertes a nyeremény átadását követően a továbbiakban az adatai kezeléséhez mégsem kíván hozzájárulni, nevének és lakcímének megadásával írásban bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti adatai törlését a nyilvántartásból az MTVA székhelyén, a 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. szám alatt, illetőleg Szervező székhelyén személyesen, vagy az alábbi adatvédelmi tájékoztatóban megadott elektronikus címen.

Az adatbázis harmadik félnek – a fentiek kivételével és céllal – nem kerül átadásra.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-93729/2016

Az MTVA adatkezelési szabályzata az alábbi internetes linken érhető el:

http://mtva.hu/hu/jogiesadatvedelminyilatkozat

7. Vegyes rendelkezések

7.1. A Szervező nem oszt szét a jelen hivatalos Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.

7.2. Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

7.3. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.