Most szól:
Vezeti:
2019.04.12 Péntek . 10:43

Száguldás hete a Petőfi Rádióban - Hivatalos játékszabályzat

Hivatalos játékszabályzat (2019.április 15 - április 18.)

1. A nyereményjáték szervezője

A nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64., képviseli: Papp Dániel, mb. vezérigazgató; a továbbiakban: Szervező).

2. A Játék lebonyolítója

A Media Services Company Magyarország Kft. (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. I. ép. 2. em., cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-876205, képviseli: Guttengéber Csaba; a továbbiakban: Lebonyolító).

A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: „Játékos”) és megfelel a Jelen játékszabályzatban foglalt feltételeknek. A Játékban a Szervező dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. A Játékos a Játékra való jelentkezéssel (SMS küldésével) elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Játék időtartama

A Játékot 2019.április 15. és április 19. között rendezi meg a Szervező. A Játék minden nap 10:00-13:00 és 16:00- 19:00 óráig tart, minden órában.

A Játék menete

A heti Játék időtartama alatt a Petőfi Rádióban minden órában elhangzik a slágerek között Michelisz Norbi ID-je. A Játékban való részvételhez az ID elhangzásakor kell SMS-ben elküldeni a WTCR szót a Petőfi Rádió 06/30-30-30-380-as telefonszámára. A helyes megfejtést beküldők közül az a hallgató nyeri a Játék napi nyereményét, akinek ötödikként érkezik be a megfejtése a Petőfi Rádió telefonszámára. Egy Játékos hetente csak egy alkalommal jogosult nyeremény átvételére. Abban az esetben, ha olyan Játékos küldi be elsőként a helyes megfejtést a napi Játék során, aki az adott játékhéten már nyert belépőjegyet, automatikusan a soron következő helyes megfejtő válik jogosulttá a napi nyeremény átvételére.

A Játékban való részvétel további feltétele, hogy a résztvevők ismerjék a Petőfi Rádió szlogenjét ("A Te slágered"), és felhívás esetén elmondják azt.

Nyeremények

A Játékban az adott játékhéten páros WTCR jegyeket sorsolunk ki. A Játékban a jelen szabályzat „A Játék menete” pontjában részletezett módon naponta egy belépő nyerhető.

A Nyeremények átvétele

A Nyeremények átadásáról az esemény szervezője gondoskodik. Az aktuális játékhéten a WTCR magyarországi futamára (2019.április 26-28.) lehet páros belépőt nyerni.

A Szervező jogai

Amennyiben a nyereményjáték során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje.

A Szervező nem felel a nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy gondatlansággal okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. A Szervező a fentiek alapján kizárja minden kártalanítási vagy kártérítési igényért való felelősségét.

Amennyiben a nyereményjáték során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás alapos gyanúja vagy ténye merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a nyereményjátékból, és minden hozzá kötődő regisztrációt töröljön.

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Hivatalos játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a Hivatalos játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

Adatkezelés

A Játékban való részvétel az adatkezeléshez és az adatok tárolásához és továbbításához történő hozzájárulásnak minősül. A Szervező minden személyes adatot, amelyhez a Játékos által küldött email, SMS útján jut hozzá, a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően bizalmasan kezel.

A Játékos kijelenti, hogy a Játék feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a Játékhoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a Játékhoz megadott személyes adatokat a Szervező a Játék lebonyolítása érdekében nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza, azt 3. személy részére továbbítsa, illetve adatfeldolgozóval feldolgoztassa.

A Játékos a Szervezőtől bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy adatait kezeljék, a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, adatai törlését a nyilvántartásból írásban kérheti a következő címen: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.). Az adatkezelés jogalapja a Játékos engedélye. A Játékost az adatkezeléssel kapcsolatos jogok az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint illetik meg.

A Játékos a regisztráció elküldésével tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép/hang/filmfelvétel készülhet, amelyet a Szervező a közszolgálati médiaszolgáltató útján korlátozás nélkül bemutathat és az Interneten is közzétehet. Játékos egyben feltétlen hozzájárulását is adja ezen felvételek rögzítéséhez, azok egészének és részleteinek későbbi, a Szervező, vagy általa meghatározott személy által bármely, így különösen reklám és egyéb promóciós célú felhasználásához, bármely technikával történő nyilvánossághoz közvetítéséhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez tér-, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás, vagy bármely egyéb ellenszolgáltatás nélkül. A nyertesnek a promóciós szereplésekre a játék lezárását követően 90 napig rendelkezésre kell állnia.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH – 93729/2016.

Az MTVA adatkezelési nyilatkozata ITT található.